خانه ⁄ ساختار سلسله مراتبی

ساختار سلسله مراتبی

مدیر به راحتی با زدن یک دکمه میتواند مدرسه خود را با استفاده از قالب های از پیش تعیین شده منطبق بر چارت سازمانی مورد تایید آموزش و پرورش ایجاد کند که قابل ویرایش است.