خانه ⁄ دسترسی آسان

دسترسی آسان

هرکاربر براساس نقشی که در سیستم دارد به بخش های مختلف دسترسی دارد و به می تواند راحتی فعالیت کرده و محتوای آن بخش ها را مشاهده کند.