خانه ⁄ تعریف نقش

تعریف نقش

مدیر مدرسه همواره میتواند نقش های سازمانی مختلفی را با دسترسی های متفاوت ایجاد کند و به کاربران نسبت دهد. و اعضا به راحتی می توانند از دسترسی های جدید استفاده کنند.